Όροι χρήσης
Οι όροι οι οποίοι διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και τις μεταξύ μας σχέσεις.
Όροι χρήσης
Οι όροι οι οποίοι διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και τις μεταξύ μας σχέσεις.
Προοίμιο

Καταλαβαίνουμε ότι η ανάγνωση των όρων χρήσης είναι μια χρονοβόρα και στις περισσότερες περιπτώσεις δύσκολη διαδικασία και για αυτό τον λόγο συχνά παραβλέπεται. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε και να διαφυλάξουμε τις μεταξύ μας σχέσεις μέσα από τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης καθώς η νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και τη συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω σχέσεις. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η αποδοχή των όρων χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη κάποιας μορφής συνεργασίας ή σχέσης εργασίας, ή κάποια άλλη μορφή σχέσης με την Ιστοσελίδα ή την Εταιρεία.

Σε αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ότι η ιστοσελίδα με ονομασία clickaway.gr εφ' εξής "Ιστοσελίδα" έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία εφ' εξής "Εταιρεία" και κάθε πληροφορία ή στοιχείο όπως άλλα όχι αποκλειστικά πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, νομικοί όροι, διασύνδεση πληροφοριών και άλλων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, θα αναγράφονται έφ' εξής "Υλικό".

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση σας στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δηλαδή το υλικό της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της. Το υλικό αλλά και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην Ιστοσελίδα.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για κατασκευή εξωτερικών βάσεων δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε αποθήκευση πληροφοριών σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Μεταβολές Ιστοσελίδας

Καθώς οι εξελίξεις στον τεχνολογικό και νομοθετικό τομέα, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο είναι ραγδαίες, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα χωρίς κάποια προηγούμενη προειδοποίηση να μεταβάλει με οποιαδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως αυτή κρίνει το σύνολο ή επιμέρους τμήματα της Ιστοσελίδας όπως αλλά όχι περιοριστικά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τους όρους χρήσης, τη σχεδίαση της Ιστοσελίδας κ.α. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντίστοιχες σελίδες της Ιστοσελίδας καθώς οι μεταβολές αυτές έχουν άμεση ισχύ και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Περιορισμός ανηλίκων

Καθώς μέσω της Ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων καπνού και προϊόντων που περιέχουν αλκοόλ ή και άλλων προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, με την χρήση της Ιστοσελίδας και στο πλαίσιο της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης και της νόμιμης χρήσης της Ιστοσελίδας, πιστοποιείτε ότι είστε σε κάθε περίπτωση άνω των 18 ετών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρήση της Ιστοσελίδας θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη, επίβλεψη και συναίνεση κηδεμόνα.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία τηρεί πρωτόκολλα ασφαλείας για την διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όπως επίσης και σύγχρονες πολιτικές διαφύλαξης των αποθηκευμένων δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσουμε τα δεδομένα από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχόν αποκάλυψη ή αλλαγή και καταστροφή των δεδομένων αυτών.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση ως απλός επισκέπτης ή ως εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας όπως επίσης και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας εξαρτούνται από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ενώ σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα του αποκλεισμού ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδα χωρίς κάποια προηγούμενη προειδοποίηση.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την προστασία της Ιστοσελίδας και ακολουθεί σύγχρονες πολιτικές διαφύλαξης των αποθηκευμένων δεδομένων σας. Παρόλα αυτά, τα προσωπικά σας δεδομένα όπως επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιαδήποτε επικοινωνία με την Ιστοσελίδα θα πρέπει πρωτογενώς να σαρώνεται από πρόγραμμα ανίχνευσης κακόβουλων προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αποκλεισμός προγραμμάτων τα οποία έχουν σκοπό την δημιουργία εσκεμμένης ζημιάς ή έχουν σκοπό την δημιουργία σφαλμάτων ή να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων σε υπολογιστές άλλων επισκεπτών και εγγεγραμμένων χρηστών και στην Ιστοσελίδα ή να δημιουργήσει προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον διασύνδεσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας και το ευρύτερο περιβάλλον διασύνδεσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης σας και υποχρεούστε στη περίπτωση αυτή να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμπληρώσετε με ψευδή ή ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία τα στοιχεία του λογαριασμού σας με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξαπάτηση της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας. Επίσης αποδέχεστε ότι τα στοιχεία σας δεν αντικρούουν διατάξεις της κείμενης ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση αθέμιτου ανταγωνισμού, την προστασία της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας και την δημιουργία διακρίσεων ή παραπλανητικών διαφημίσεων.

Κάθε προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

Περιορισμός ευθύνης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκύψει ως συνέπεια της χρήσης της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η οποία είναι οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις συνεργατών.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τυχόν διαφορά μεταξύ εσάς και τρίτου της Εταιρείας η οποία προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των όρων χρήσης, αποδέχεστε ότι η Εταιρεία, και το προσωπικό ουδεμία ευθύνη φέρουν καθώς ο ζημιωθείς επισκέπτης ή εγεγραμμένος χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος της απαίτησης τυχόν ζημίας του έναντι του τρίτου.

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και της Εταιρείας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Κέρκυρας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το παρόν, μπορείτε να μας στείλετε email με Θέμα: Όροι χρήσης επιλέγοντας τον σύνδεσμο -εδώ-

Προοίμιο

Καταλαβαίνουμε ότι η ανάγνωση των όρων χρήσης είναι μια χρονοβόρα και στις περισσότερες περιπτώσεις δύσκολη διαδικασία και για αυτό τον λόγο συχνά παραβλέπεται. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε και να διαφυλάξουμε τις μεταξύ μας σχέσεις μέσα από τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης καθώς η νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και τη συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω σχέσεις. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η αποδοχή των όρων χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη κάποιας μορφής συνεργασίας ή σχέσης εργασίας, ή κάποια άλλη μορφή σχέσης με την Ιστοσελίδα ή την Εταιρεία.

Σε αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ότι η ιστοσελίδα με ονομασία clickaway.gr εφ' εξής "Ιστοσελίδα" έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία εφ' εξής "Εταιρεία" και κάθε πληροφορία ή στοιχείο όπως άλλα όχι αποκλειστικά πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, νομικοί όροι, διασύνδεση πληροφοριών και άλλων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, θα αναγράφονται έφ' εξής "Υλικό".

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση σας στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δηλαδή το υλικό της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της. Το υλικό αλλά και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην Ιστοσελίδα.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για κατασκευή εξωτερικών βάσεων δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε αποθήκευση πληροφοριών σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Μεταβολές Ιστοσελίδας

Καθώς οι εξελίξεις στον τεχνολογικό και νομοθετικό τομέα, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο είναι ραγδαίες, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα χωρίς κάποια προηγούμενη προειδοποίηση να μεταβάλει με οποιαδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως αυτή κρίνει το σύνολο ή επιμέρους τμήματα της Ιστοσελίδας όπως αλλά όχι περιοριστικά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τους όρους χρήσης, τη σχεδίαση της Ιστοσελίδας κ.α. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντίστοιχες σελίδες της Ιστοσελίδας καθώς οι μεταβολές αυτές έχουν άμεση ισχύ και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Περιορισμός ανηλίκων

Καθώς μέσω της Ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων καπνού και προϊόντων που περιέχουν αλκοόλ ή και άλλων προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, με την χρήση της Ιστοσελίδας και στο πλαίσιο της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης και της νόμιμης χρήσης της Ιστοσελίδας, πιστοποιείτε ότι είστε σε κάθε περίπτωση άνω των 18 ετών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρήση της Ιστοσελίδας θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη, επίβλεψη και συναίνεση κηδεμόνα.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία τηρεί πρωτόκολλα ασφαλείας για την διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όπως επίσης και σύγχρονες πολιτικές διαφύλαξης των αποθηκευμένων δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσουμε τα δεδομένα από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχόν αποκάλυψη ή αλλαγή και καταστροφή των δεδομένων αυτών.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση ως απλός επισκέπτης ή ως εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας όπως επίσης και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας εξαρτούνται από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ενώ σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα του αποκλεισμού ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδα χωρίς κάποια προηγούμενη προειδοποίηση.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την προστασία της Ιστοσελίδας και ακολουθεί σύγχρονες πολιτικές διαφύλαξης των αποθηκευμένων δεδομένων σας. Παρόλα αυτά, τα προσωπικά σας δεδομένα όπως επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιαδήποτε επικοινωνία με την Ιστοσελίδα θα πρέπει πρωτογενώς να σαρώνεται από πρόγραμμα ανίχνευσης κακόβουλων προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αποκλεισμός προγραμμάτων τα οποία έχουν σκοπό την δημιουργία εσκεμμένης ζημιάς ή έχουν σκοπό την δημιουργία σφαλμάτων ή να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων σε υπολογιστές άλλων επισκεπτών και εγγεγραμμένων χρηστών και στην Ιστοσελίδα ή να δημιουργήσει προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον διασύνδεσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας και το ευρύτερο περιβάλλον διασύνδεσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης σας και υποχρεούστε στη περίπτωση αυτή να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμπληρώσετε με ψευδή ή ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία τα στοιχεία του λογαριασμού σας με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξαπάτηση της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας. Επίσης αποδέχεστε ότι τα στοιχεία σας δεν αντικρούουν διατάξεις της κείμενης ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση αθέμιτου ανταγωνισμού, την προστασία της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας και την δημιουργία διακρίσεων ή παραπλανητικών διαφημίσεων.

Κάθε προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

Περιορισμός ευθύνης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκύψει ως συνέπεια της χρήσης της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η οποία είναι οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις συνεργατών.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τυχόν διαφορά μεταξύ εσάς και τρίτου της Εταιρείας η οποία προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των όρων χρήσης, αποδέχεστε ότι η Εταιρεία, και το προσωπικό ουδεμία ευθύνη φέρουν καθώς ο ζημιωθείς επισκέπτης ή εγεγραμμένος χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος της απαίτησης τυχόν ζημίας του έναντι του τρίτου.

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και της Εταιρείας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Κέρκυρας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το παρόν, μπορείτε να μας στείλετε email με Θέμα: Όροι χρήσης επιλέγοντας τον σύνδεσμο -εδώ-

Πληροφορίες